Általános Szerződési Feltételeket

A Sycamore Média Lapkiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Kiadó) által kiadott Supply Chain Monitor című szaklapban megjelenő hirdetések megrendelése a hirdetési szerződés aláírásával válik elfogadottá mind a Kiadó, mind a hirdető partner által, s ez egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek, valamint a kiadásra vonatkozó feltételek elfogadását jelenti. A Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényesek, amíg az abban bekövetkezett változásokról a Kiadó írásban nem értesíti partnereit.

 

I. Hirdetés megrendelése

1. A Kiadó a hirdető partner hirdetésekre vonatkozó megrendelését, illetve a megrendelések módosítását kizárólag írásban fogadja el. A megrendelésről a Kiadó hirdetési szerződést küld a hirdető partnernek. A szerződést a Kiadó megkötöttnek tekint, ha azon mindkét fél hivatalos aláírása és pecsétje szerepel.

2. A Kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.

3. A hirdetési szerződés megkötésekor a Kiadó mindenkori érvényes médiaajánlatában meghatározott árak, illetve a Kiadó írásos ajánlatában szereplő díjkedvezmények az irányadók. A Kiadó a szerződésben csak az általa biztosított kedvezményeket tudja érvényesíteni.

4. A hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Kiadó a mindenkori érvényes médiaajánlata alapján a megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

5. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolta.

 

II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása

1. A Kiadó a hirdetési szerződés alapján a megrendelő által átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a megrendelőre hárítja.

2. Abban az esetben, ha a megrendelő nyomdakész hirdetést ad át a Kiadónak publikálásra, a hirdetésben szereplő sajtóhibákért a Kiadó nem vállal felelősséget.

3. A Kiadó mulasztása miatt keletkezett olyan sajtóhibák esetében, amelyek a hirdetés értelmét lényegesen nem befolyásolják, a megrendelő a Kiadóval szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesít.

4. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a megbízó írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a megrendelőt terhelik. Ha a próbanyomatok elfogadása határidőre nem történik meg, a Kiadó a hirdetés publikálásához szükséges engedélyt megadottnak tekinti. A megrendelő írásos visszajelzésének hiánya minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.

5. A Kiadó a hirdetéseket a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és lehetőség szerint figyelembe veszi a megrendelő elhelyezési kívánságait, azonban erre vonatkozóan a Kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs.

6. A Kiadó a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.

7. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó garantálja a nyomtatási technológia feltételeitől elvárható minőséget. Ha a kinyomtatott hirdetés az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben vagy hibásan jelenik meg, a megrendelő igényt formálhat fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél csorbát szenvedett.

 

III. A megrendelések és hirdetések lemondása

1. A hirdetési szerződésben rögzített hirdetési felület megrendelésének visszavonása a szerződésben szereplő leadási határidő után nem lehetséges. Amennyiben a hirdetési felületre a megrendelő mégsem tart igényt, az aláírt szerződésben szereplő díj teljes összegét akkor is ki kell fizetnie.

2. Abban az esetben, ha a szerződésben meghatározott időpontig a megrendelő nem

bocsátja a Kiadó rendelkezésére a publikáláshoz szükséges nyomdai anyagokat, s ez a szerződés meghiúsulásához vezet, a Kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.

3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

4. A hirdetési szerződés 1 hónapos felmondási idő figyelembevételével mondható fel. A

felmondási idő alatt az érvényes megrendelések mindkét fél részéről teljesítendők a felmondási idő lejártáig.

5. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal

felmondhatja, amennyiben reális határidőt kitűzve felszólította a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására, és annak következményeinek elhárítására, de az eredménytelenül telt el.

 

IV. A megjelent hirdetések kifizetése

1. A Kiadó által kiadott szaklapban a megjelentetett hirdetésekről a kiadó számlát állít ki, amelyet postai úton juttat el a megrendelő nevére és az általa megadott számlázási címre 2 támpéldánnyal együtt. A megrendelő vállalja a Kiadó által kiállított számla kiegyenlítését a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.

2. A megjelentetett hirdetéssel, illetőleg a Kiadó számlájával kapcsolatos reklamációkat a megrendelő a Kiadó felé a számla kiállítását követő 8 napon belül, írásban köteles jelezni.

3. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal számolt késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a megrendelő többszöri felszólításra sem fizeti meg a szerződésben foglalt hirdetési díjakat, a Kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezenfelül köteles a Kiadó által a I.3 pont szerint nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét – az első megjelenéstől számítottan – késedelmi kamattal együtt megtéríteni.

4. A megrendelő csak akkor jogosult a Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Kiadó és a megrendelő a közöttük létrejött jogvitát elsődlegesen egymás közti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Kiadó a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

 

Érvényes 2015. január 1-től