Adatvédelmi tájékoztató

Sycamore Média Kft.

 

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:   Sycamore Média Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma:   01-09-734089
Adatkezelő székhelye:       1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17.
Adatkezelő e-elérhetősége:    scmonitor@scmonitor.hu

 

2. Az adatkezelés szabályai

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Sycamore Média Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Sycamore Média Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Sycamore Média Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Sycamore Média Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Sycamore Média Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Sycamore Média Kft. megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

A Sycamore Média Kft. megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

 

3. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Sycamore Média Kft. feltüntetett elérhetőségein.

A Sycamore Média Kft. a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Sycamore Média Kft. csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Sycamore Média Kft. kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Sycamore Média Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, de mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Sycamore Média Kft. adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                                                             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                                                     1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                                                        www.naih.hu

 

4. A honlapon megvalósuló adatkezelések leírása

Az adatkezelés helye:

Adatkezelő székhelyén:                                    1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 17.

 

Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon, valamint az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon, és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

4.1 A honlapon lehetősége van a látogatónak a Sycamore Média Korlátolt Felelősségű Társasággal felvenni a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, a kezelt adatok köre név, e-mail cím, szervezet neve, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat), az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje a kapcsolatfelvételtől számított 2 év, az adattárolás módja elektronikus.

Az online kapcsolatfelvétellel az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja a társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltakat.

 

5. Adatfeldolgozás

A honlap készítésével, szerkesztésével kapcsolatosan a Sycamore Média Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe

Tárhelyszolgáltató: MediaCenter Kft

 6000 Kecskemét

 Sosztakovics u. 3.

 

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései és az Infotv. szabályai az irányadók.